Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије ДЕАПС

ČLANSTVO


ČLANARINU ZA 2021. GODINU, U VISINI OD 1500 DINARA,
MOŽETE PLATITI NA RAČUN DRUŠTVA br.
205-136335-35,
primalac: DEAPS,
svrha uplate: članarina za 2021.
Preuzmite prijavu za članstvo za 2022. u word formatu

Član 10

Članovi Udruženja su fizička lica odgovarajućih struka: neuropsihijatri, psihijatri i lekari drugih specijalnosti, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, pedagozi i drugi stručnjaci srodnih struka koji rade na području zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja dece i omladine. Članom se postaje posle popunjavanjem pristupnice i prijemom na Skupštini, na prethodni predlog Izvršnog odbora. Svi članovi Udruženja se upisuju u evidenciju koju vodi Generalni sekretar Udruženja. Članstvo se dokazuje članskom kartom. Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu. Iznos članarine određuje Udruženje.

Član 11

Vrste članova Članovi Udruženja mogu biti: Redovni članovi – oni koji ispunjavaju uslove iz čl. 10. stav 1. ovog Statuta; Počasni članovi: renomirani stručnjaci koji su svojim zalaganjem dali doprinos širenju, razvoju i unapređenju ideja, prakse i organizacije mentalnog zdravlja dece i omladine u našoj sredini. Počasne članove bira Skupština na predlog Izvršnog odbora; Gostujući članovi: inostrani stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem dece i omladine u svojim sredinama, a žele da budu članovi ovog Udruženja.

Član 12.

Prava i dužnosti članova: Svi članovi Udruženja imaju jednaka prava, dužnosti i obaveze u okviru svoje vrste članstva. Prava članova su: da uzmu učešće u organizacionim i profesionalnim aktivnostima Udruženja; da budu informisani o radu Udruženja i o radu drugih organizacija i asocijacija o čijem radu Udruženje poseduje informacije; da daju predloge, primedbe i mišljenja na rad organa; redovni članovi Udruženja mogu biti birani u sve organe i na sve funkcije Udruženja; počasni i gostujući članovi mogu učestvovati u svim aktivnostima Udruženja, ali ne mogu biti birani u organe Udruženja; član Udruženja može biti član i drugih domaćih i internacionalnih društava.

Član 13.

Obaveze članova Udruženja su: da se moraju pridržavati Statuta Udruženja kao i drugih odluka i akata donetih na osnovu Statuta; da moraju plaćati članarinu, osim počasnih i gostujućih članova; da se pridržavaju etičkog kodeksa, a član Udruženja koji je izabran na odgovarajuću funkciju, u okviru organa Udruženja, mora se i savesno odnositi prema svojim zadacima i obavezama vezanim za funkciju na koju je izabran; da izbegava bilo kakvu vrstu kolizije sopstvenih aktivnosti i interesa sa aktivnostima i interesima Udruženja.

Član 14.

Prestanak članstva Članstvo u udruženju prestaje: smrću člana; dobrovoljnim istupanjem; isključenjem iz članstva - pod sledećim uslovima: ako član svojim delovanjem prekrši odredbe Statuta, ako svojim postupcima i vladanjem naruši ugled Udruženja, naškodi njegovim interesima ili deluje protiv njegovih ciljeva. brisanjem iz članstva - ako član ne plati članarinu duže od 2 godine. Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor. Na odluku o isključenju iz članstva može se uložiti prigovor o kome konačnu odluku donosi Skupština.